Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Základní ustavovení SD AKORN Praha

AKORN Praha

Základní ustanovení

 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu, založené za účelem podnikání.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Družstvo se zavazuje k zabezpečení svých aktivit zaměstnávat osoby z cílových skupin:

osoby které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci

uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR

osoby, které jsou sociálně vyloučené, znevýhodněné, nebo osoby, které mají problém s exekucemi a podobně

osoby, které jsou handicapované, nikoliv však tak, že by jim handicap bránil v práci v SD AKORN Praha

osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou

závislostí na návykových látkách, které úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či

pobytovou léčbu nebo prokazatelně 3 měsíce souvisle abstinují.

A to v počtu nejméně 40 %, všech zaměstnanců, počítáno na úvazky.

Obecně prospěšný cíl

Obecně prospěšným cílem sociálního družstva AKORN Praha je sociální rehabilitace a resuscitace

osob se znevýhodněných na trhu práce uvedených v základním ustanovení stanov.

Zásady sociálního podnikání

Sociální družstvo AKORN Praha se zavazuje dodržovat principy sociálního podnikání tedy:

 Všechen zisk družstva se nerozděluje mezi členy ale slouží pro rozvoj sociálního podniku a naplnění obecně prospěšného cíle a to v minimální výši 51% ze zisku.

 Dodržovat etické principy, zejména rovné příležitosti, přistupovat ke každému bez ohledu na jeho rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo majetkové postavení a respektovat jeho osobní práva a svobody.

 Zohledňovat potřeby svých zaměstnanců, vytvářet podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci a výkon kvalitní práce.

Přiměřeně přizpůsobit pracovní prostředí a pracovní podmínky potřebám svých zaměstnanců, zajišťovat jejich odborné vedení a rozvoj.

Usilovat o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zejména v oblasti získání vzdělávání a schopností pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Vytvořit jasnou organizační strukturu a systém řízení, který je popsán a je srozumitelný.

Vedoucí zaměstnanci dodržují principy demokratického stylu řízení a sami pracují pod supervizí.

Zaměstnanci mají prostor se pravidelně jedenkrát za 14 dní sejít a vyjadřovat k chodu

sociálního podniku a výrazně tím ovlivňovat směr rozhodování vedoucích pracovníků.

Družstvo může vytvořit fond na splátky dluhů člena ohroženého exekucí.

Sociální družstvo reaguje na místní potřebu zaměstnávat osoby z cílových skupin, snižovat nezaměstnanost v Praze.

Družstvo může zaměstnávat členy i nečleny.

Nečlenové družstva zaměstnaní, či pravidelně zaměstnávaní v družstvu, kteří budou užívat družstevní majetek, či majetek zapůjčený družstvu jinými členy se musí s družstvem dohodnout o úhradě využívání podílu těchto jiných členů (opotřebovávání majetku, případně využívání kontaktů, plnění zakázek uzavřených jinými členy apod.).

Sociální družstvo se zavazuje o ochranu životního prostředí , tedy o maximální úsporu

zdrojů (např. energeticky šetrné spotřebiče).

Obchodní firma zní:

Sociální družstvo AKORN Praha.

Sídlem družstva je:

Praha 10,

Nad Primaskou 28.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání družstva je:

stavitelská činnost,

navrhování interiérů,

domácí úpravy,

návrh a výroba výroba uměleckých sádrokartonových podhledů s osvícením tzv. “hvězdné nebe”,

vývoj v oblasti nanovláken a jejich využití hlavně v ekologii,

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ,

hostinská činnost .

Družstvo může vykonávat i další činnost (předměty podnikání), schválené členskou schůzí, pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění.

 

 

 

 

 

Základní dělení:

SD AKORN Praha se bude základně dělit na sekce:

Interiéry Help

Interiéry Help budou sekcí pro uplatnění a rekvalifikovávání lidí ohrožených na trhu práce.

V rámci Interiéry Help se budou realizovat projekty, které mohou sloužit k pozvolnému uplatňování lidí, kteří dlouhodobě hledají zaměstnání a jsou dlouhodobě vedeni na úřadu práce.

Projek Interiéry Help se bude věnovat, jak už z názvu vyplývá stavitelské činnosti.

Působnost projektu bude převážně na takových stavbách a renovacích, které mohou posloužit k pozvolnému zaučení úplných nováčků v daném oboru.

Projekt Interiéry Help naváže na pedagogické minimum bude se snažit buď naučit praxí, nebo vydat i potvrzení o absolvování základních řemeslných stavitelských činností.

Interiéry Help budou tedy vykonávat takové práce, aby mohli zaměstnávat lidi podobně, jako je tomu například na učilištích.

Tento projekt bude spolufinancován státními instituty a bude čerpat dotace na zaměstnávané.

Interiéry Help budou mít dvě části

V jedné budou nováččci. Zde se budeme zaobírat zakázkami například pro státní institutce, školy, příspěvkové organizace, základní opravy činžovních domů, státních budov a podobně.

Ve druhé části budeme nabízet služby i do bytů a soukromým osobám i podnikatelským subjektům za zlevněnou sazbu. Zde budou pracovat již pokročilejší řemeslníci, kteří nejprve prošli první částí a mají již nějakou určitou praxi a mohou nabídnout kvalitní standart služeb.

Přechodem do druhé části se zvýší i platové podmínky.

Interiéry Help budou tedy cenou za své služby dostupné nejen pro oficiální institutce, ale i pro soukromé osoby a podnikatele.

Rekvalifikace v Interiérech Help bude trvat dva roky.

 

 

Další postup:

Řemeslníci, kteří prošli oběma částmi v Interiérech Help budou po ukončení odborného zaškolení moci se buď uplatnit na trhu práce v jiných podnicích, nebo přejít do sekce Interiéry Praha, která bude dělat náročné zakázky a kde dojde k zvýšení jejich platových podmínek. Interiéry Praha nebudou čerpat příspevky na své zaměstnance.

Interiéry Praha

Interiéry Praha budou samostatným projektem, který svou odborností, portfoliem a know-how bude poskytovat nadstandartní služby v oblasti tvorby interiérů, navrhování, oprav, úprav a přestaveb.

V tomto projektu bude dbáno na vysokou preciznost a standart služeb, proto také cena této sekce za služby bude odlišná od Interiérů Help.

Nano-vývoj

Samostatná sekce k vývoji nanotechnologií, především nanovláken a jejich využití v oblasti ekologického zemědělství, obhospodařovávání přírodního bohatství, ekologické likvidace odpadů a stavitelství bude pracovat samostatně na ostatních projektech.

Pokud to bude možné, bude brát do svých řad odborníky, kteří jsou ohrožení na trhu práce.

Také se vynasnaží nabízet své vyvinuté produkty do chráněných dílen, ekovesnic a podobně.

Sabotáž kafé

V budoucnu by sociální družstvo AKORN Praha rádo získalo prostory pro kavárnu sociálního družstva.

I zde budeme zaměstnávat různé znevýhodněné osoby na trhu práce a zázroverň podporovat koncerty, výstavy a kulturu osobně, která na tuto problematiku všemožným způsobem bude upozorňovat a pomůže se lidem, ale i našim členům a zaměstnancům aklimatizovat a lépe přenést těžké úděly osoudu.

Další projekty:

V budoucnu je možno plánovat další projekty, na kterých se členské schůze shodnou.

 

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich